ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor gebruik van de websites die eigendom zijn van of beheerd of onderhouden worden door Stanley Black & Decker Inc./U.SA. of een dochteronderneming ervan ("STANLEY-sites").

ZORGVULDIG LEZEN A.U.B.

Door op een website die eigendom is van of beheerd of onderhouden wordt door Stanley Black & Decker Inc. U.S.A. (“Stanley Black & Decker”) of een dochteronderneming ervan (Stanley Black & Decker en/of dochterondernemingen worden in onderhavig document ook aangeduid als “STANLEY”), inclusief op deze site ("STANLEY-sites"), pagina's te openen, erop te surfen en/of deze te gebruiken, stemt u in met de onderhavige algemene voorwaarden. Als u hiermee niet instemt, gebruik de STANLEY-sites dan niet. Als u momenteel onderhevig bent aan een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst met Stanley Black & Decker of een dochtermaatschappij ervan met voorwaarden die niet overeenstemmen met deze algemene gebruiksvoorwaarden, dan zijn de voorwaarden van die overeenkomst van toepassing op zaken die binnen het bereik van de overeenkomst vallen.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Als u STANLEY-sites bezoekt of e-mails naar ons stuurt, dan communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door berichten op de STANLEY-sites te publiceren. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, berichten, mededelingen en andere communicatie die we u elektronisch bezorgen, voldoen aan dezelfde wettelijke vereisten alsof deze communicatie schriftelijk zou gebeuren.

AUTEURSRECHT

Alle inhoud op STANLEY-sites, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knopiconen, audiofragmenten, digitale downloads, datacompilaties en software zijn het eigendom van Stanley Black & Decker, zijn dochterondernemingen of de auteurs ervan en deze zijn beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht. De compilatie van alle inhoud op STANLEY-sites is het exclusieve eigendom van Stanley Black & Decker (of de dochteronderneming die in de auteursrechtmededeling op de site is vermeld) en is beschermd door de Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht.

GEBRUIK

Door een STANLEY-site te bekijken, wordt er een kopie van het STANLEY-materiaal op het random access memory van uw computer en/of op uw harde schijf en/of op uw proxyserver geplaatst. U krijgt hierbij de toestemming om deze site te bekijken en pagina's af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen informatie, materiaal, software, afdrukken of diensten van de STANLEY-site wijzigt, kopieert, distribueert, doorgeeft, weergeeft, uitvoert, reproduceert, publiceert, overdraagt, verkoopt, er een licentie voor verschaft of er afgeleiden van maakt. Het materiaal op STANLEY-sites mag geenszins gekopieerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost of doorgegeven worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stanley Black & Decker of de betrokken dochteronderneming.

HANDELSMERKEN

De handelsmerken, dienstmerken en logo's (de 'Handelsmerken') die op STANLEY-sites gebruikt en weergegeven worden, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde Handelsmerken van Stanley Black & Decker, zijn dochterondernemingen en anderen. Niets op enige STANLEY-site mag worden geïnterpreteerd - geïmpliceerd, door niet-ontvankelijkheid of anderszins - als een licentie of recht om enig Handelsmerk op de site te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat Handelsmerk. STANLEY, STANLEY in een afgesneden rechthoek, BOSTITCH, MAC en ZAG zijn enkele van de gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Stanley Black & Decker en/of zijn dochterondernemingen ("STANLEY-handelsmerken"). STANLEY-handelsmerken mogen niet worden gebruikt in combinatie met producten of diensten die niet door Stanley Black & Decker of een betrokken dochteronderneming zijn geproduceerd of die geen licentie hebben van deze partijen.

LINKS

STANLEY-sites kunnen links bevatten naar andere sites met informatie die gemaakt, gepubliceerd, bijgewerkt of anderszins gepost zijn door organisaties die onafhankelijk van Stanley Black & Decker en zijn dochterondernemingen werken. STANLEY biedt deze links alleen voor het gebruiksgemak aan maar bekrachtigt, certificeert, onderhoudt of controleert deze externe sites niet, keurt ze niet 

goed en geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, werkzaamheid, tijdigheid of correcte volgorde van de informatie op dergelijke sites. STANLEY behoudt zich het recht voor om deze links te allen tijde en zonder kennisgeving te verwijderen.

Andere partijen kunnen link naar STANLEY-sites aanbieden. STANLEY vraagt van derden niet om de toestemming van STANLEY te krijgen alvorens naar STANLEY-sites te linken. Dergelijke links mogen echter geen frames of andere kenmerken bevatten die de bron of het eigendom van materiaal op STANLEY-sites vervormen, verkeerd typeren, verkeerd voorstellen, in diskrediet brengen of anderszins schadelijk kunnen zijn voor STANLEY. STANLEY is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites met links naar STANLEY-sites en geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke sites. Er mag geen materiaal op STANLEY-sites gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STANLEY.

PRODUCTEN EN PRIJZEN

Alle producten die via STANLEY-sites verkocht worden, zijn onderhevig aan de op dat moment geldende Algemene verkoopsvoorwaarden van de afdeling of dochteronderneming die verantwoordelijk is voor de verkoop van die producten. Op de startpagina's van de relevante STANLEY-sites staan links naar deze Algemene voorwaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden, prijzen, samenstellingen en beschikbaarheid van producten kunnen te allen tijde door STANLEY gewijzigd worden.

VRIJWARINGSCLAUSULE

HET MATERIAAL OP STANLEY-SITES KAN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. STANLEY KAN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF VERBETERINGEN AANBRENGEN. HET MATERIAAL OP DEZE SITE WORDT 'OP EIGEN BATE EN SCHADE' AANGEBODEN EN ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET. STANLEY VERWERPT ELKE GARANTIE OF VOORWAARDE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN TEGEN INBREUKEN. STANLEY BIEDT GEEN GARANTIE OVER DE BESCHIKBAARHEID VAN STANLEY-SITES, DAT STANLEY-SITES EN UW GEBRUIK VAN STANLEY-SITES ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZULLEN VERLOPEN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN OF DAT STANLEY-SITES OF DE SERVER(S) DIE DEZE BESCHIKBAAR STELLEN GEEN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN BEVATTEN. STANLEY BIEDT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN AANGAANDE HET GEBRUIK OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN STANLEY-SITES EN/OF HET MATERIAAL OP STANLEY-SITES MET BETREKKING TOT JUISTHEID, ACCURAATHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID, TOEPASBAARHEID OF ANDERE BEPALINGEN. U (EN NIET STANLEY) STAAT IN VOOR ALLE KOSTEN VOOR ONDERHOUD, REPARATIES OF CORRECTIES. DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING, AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN OF IMPLICIETE GARANTIES EN/OF SCHADELOOSSTELLINGEN TOESTAAN. NIETS IN DEZE SECTIE HEEFT EEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN.

TOEPASSELIJK RECHT

Door uw bezoek aan deze STANLEY-site, stemt u ermee in dat de Belgische wetten voor de Belgische website van Stanley Black & Decker Belgium bvba , ongeacht tegenstrijdige wetsbepalingen die de selectie van wetten uit een ander rechtsgebied vereisen, van toepassing zijn op deze Algemene gebruiksvoorwaarden en op enig geschil tussen u en STANLEY.

GESCHILLEN

Voor alle geschillen tussen u en STANLEY over een STANLEY-site of het materiaal op een STANLEY-site, dat onderhevig is aan verplichte nationale of internationale wettelijke voorschriften, zijn de Nederlandse rechtbanken exclusief bevoegd.

WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

STANLEY kan de Algemene voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie aan te passen of te updaten. Wanneer u de STANLEY-site gebruikt op of na de datum van inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen of updates, geldt dit als een aanvaarding van uwentwege van deze gewijzigde en/of geüpdatete Algemene voorwaarden.

SCHEIDBAARHEID

Als een deel van deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan wordt die bepaling scheidbaar geacht en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere algemene voorwaarden.

ENQUÊTES & WEDSTRIJDEN

Nu en dan vraagt ​​onze site informatie van gebruikers via enquêtes of prijsvragen. Deelname aan deze enquêtes of prijsvragen is geheel vrijblijvend en de gebruiker heeft dus een keuze om al dan niet om deze informatie bekend te maken. De gevraagde informatie omvat meestal contactgegevens (zoals naam en plaats) en demografische informatie (zoals postcode). Contact informatie zal worden gedeeld met de prijsvraag- en enquête sponsors om de winnaars te contacteren en prijzen toe te kennen. Enquête informatie zal worden gebruikt voor het monitoren of verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en gebruikerstevredenheid van onze website.van het toezicht of het verbeteren van het gebruik en de tevredenheid van deze site. Persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers wordt niet gedeeld met derden, tenzij bij voorafgaande kennisgeving en keuze van de gebruiker om zich uit te schrijven. Hoewel we een tussenpersoon kunnen gebruiken om deze enquêtes of prijsvragen uit te voeren, kunnen ze persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers niet gebruiken voor secundaire doeleinden.